Obchodní podmínky

Všeobecné dodací a platební podmínky

1. Rozsah platnosti

Tyto platební a dodací podmínky jsou závazné pro všechny vztahy vzniklé mezi MOTO S+P s.r.o., Pechlátova 25, 150 00, Praha 5 (dále jen jako „prodávající“) a kupujícím. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, platí výhradně tyto všeobecné dodací  a platební podmínky. Ve smyslu  par. 262 Obchodního zákoníku se strany dohodly, že vzájemné vztahy vzniklé ze smluv se i v případě, že kupující není podnikatelem, řídí Obchodním zákoníkem.

 

2.  Nabídky

Veškeré údaje v nabídkách jsou nezávazné. Platnost písemné nabídky je 14 dnů ode dne vystavení, pokud není uvedeno jinak.

 

3. Ceny

Zboží je prodáváno za ceny dle ceníku prodávajícího včetně platné sazby DPH.

 

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta je určena prodávajícím s ohledem na obvyklé dodací lhůty objednávaného zboží, avšak nezávazná. Proti prodávajícímu nelze uplatnit jakékoli nároky z titulu nedodržení dodací lhůty. V případě, že dodací lhůta byla překročena o 100 %, má kupující nárok na vrácení zálohy a zrušení kupní smlouvy.

 

5. Kupní smlouva

Kupní smlouva se uzavírá ústně, dokladem o jejím uzavření je pokladní doklad vystavený prodávajícím, nebo písemně a dokladem o uzavření je potvrzení objednávky nebo faktura prodávajícího. V případě zrušení kupní smlouvy ze strany kupujícího je tento povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty objednaného zboží. V případě zrušení kupní smlouvy ze strany prodávajícího nevznikají žádné nároky vůči prodávajícímu.

 

6. Záruka

Kupující je povinen si při nákupu zboží řádně prohlédnout. Záruka na zboží prodávané prodávajícím je 24 měsíců ode dne prodeje. V případě jiné délky záruční doby je prodávajícím vystaven zvláštní záruční list. Delší záruční doba se vztahuje pouze na vady materiálu a vady výrobní. Dokladem o záruce je pokladní doklad, faktura nebo záruční list. Je-li zboží zlevněno pro jakoukoli vadu, na tuto vadu se nevztahuje záruka.

 

7. Reklamace nebo vrácení zboží nakoupeného v našem e-shopu

Podkladem pro reklamaci zboží je doklad o koupi zboží, tj. pokladní doklad, faktura nebo záruční list. Bez uvedeného dokladu nelze reklamaci uplatnit. Výměnu zboží, které má zjevné vady, lze učinit nejpozději do 5 dnů od data prodeje v sídle prodávajícího (platí pouze pro velkoobchodní odběr zboží). Kupující předá prodávajícímu reklamované zboží společně s doklady a popisem reklamované vady. Prodávající nejpozději do 30 dnů od obdržení všech podkladů a zboží sdělí kupujícímu výsledek reklamačního řízení. V případě oprávněnosti reklamace je zboží na náklady prodávajícího opraveno nebo vyměněno za stejné zboží, případně je vrácena kupní cena. Místem pro posouzení reklamace je sídlo prodávajícího. Prodávající nehradí náklady vzniklé s dopravou reklamovaného zboží do sídla prodávajícího a zpět kupujícímu. Prodávající nikdy nepřijímá zboží zaslané zpět na dobírku, a to ani u zboží koupeného na e-shopu a vráceného do 14ti dnů bez uvedení důvodu (lze vrátit pouze v případě, že nákup není proveden na IČO). Zboží zasílejte bez dobírky, po zkontrolování stavu výrobku vás kontaktujeme a případně vrátíme kupní cenu bez dopravného ve prospěch vašeho účtu.

 

8. Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího.

 

9. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

10. Platební podmínky

Velkoobchod:         100% kupní ceny při odběru zboží nebo dle individuálních dohod

Maloobchod:          100% kupní ceny při odběru zboží nebo platba předen na účet

 

11. Úrok z prodlení

Pro případ prodlení s úhradou faktur prodávajícího kupujícím si strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

12. Homologace zboží

Pokud zboží podléhá schválení pro provoz na veřejných komunikacích, je označováno schvalovací značkou, případně je v návodu k obsluze a údržbě uveden typ homologace a číslo Osvědčení způsobilosti pro provoz na veřejných komunikacích. Pokud zboží schválení podléhá, ale schváleno není, není toto zboží určeno k použití na veřejných komunikacích – v takovém případě prodávající neodpovídá za způsob užívání neschválených výrobků kupujícím, popř. za jejich používání na veřejných komunikacích. Na tuto skutečnost je kupující vždy předem upozorněn.

 

13. Soudní místo

Soudním místem je Praha.